Informazio publikoa

Atal honetan eskura dagoen informazio orokorra ikusteko aukera duzu. Administrazioaren antolaketa instituzionalaz gain, informazio estatistikoa edo ingurumenari buruzkoa aurki dezakezu hemen

 Europar Batasuneko Oinarrizko Eskubideen Gutunak  xedatzen du  pertsona orok duela eskubidea berari dagozkion datu pertsonalak babestuak izan daitezen.
Eskubide hori bermatzeko, 2016ko apirilaren 27an 2016/679 (EB) ERREGELAMENDUA onetsi zen, EUROPAKO PARLAMENTUARENA ETA KONTSEILUARENA, (aurrerantzean DBEO), pertsona fisikoak babesteari buruzkoa, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez. Erregelamendu hori nahitaez bete beharrekoa da Europar Batasuneko herrialde guztietan.

Araudi berriak honako hauek ditu xede nagusi:

 • Bermatzea datuen babesaren eta zirkulazio askearen maila baliokidea dela Europar Batasuneko estatu guztietan.
 • Erantzutea garapen teknologiko azkarrak eta globalizazioak planteatzen dituzten erronkei, horiek ekarri baitute datu pertsonalak informazioaren gizartearen baliabide nagusiena izatea, eta erraztea datuen norakoaren eta erabileraren kontrola.

DBEOren 30. artikuluak xedatzen du “arduradun bakoitzak eta, kasua bada bere ordezkariak, erregistro bat eramanen duela bere ardurapean eginiko tratamendu jardueren inguruan”.

Era berean, abenduaren 5eko Datu Pertsonalen babeserako eta eskubide digitalen bermeari buruzko 3/2018 Lege Organikoaren 31.2. artikuluak xedatzen du administrazio publikoek “jakitera emanen dutela beren tratamendu jardueren inbentarioa, bitarteko elektronikoen bidez eskuratzen ahalko dena, non jasoko baita (EB) 2016/679 Erregelamenduaren 30. artikuluan eta haren lege-oinarrian ezarritako informazioa”.

Ondorengo esteken bidez eskura daiteke Departamentu bakoitzaren eta Nafarroako Foru Komunitateari atxikitako erakunde autonomoen jardueren erregistroaren informazioa.

 
 
Tratamendu jardueren inbentarioa
 
Ogasuneko eta Finanatza Politika
Departamentua
Nafarroako Zerga Ogasuna
 
Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioa
Departamentua
 
Osasuna
Departamentua
Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua
Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua - NOPLOI
 

Dietak:
 
Edozein motatako administrazio kontseiluetara edo kide anitzeko organoetara joatea:
 
2019rako Nafarroako Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 24ko 27/2018 Foru Legearen  9.11 artikuluan ezarritakoarekin bat, Nafarroako Gobernuko kide den inork, ez eta Nafarroako Foru Komunitateko gainerako goi-kargudunek ere, ez dute dietarik jasoko ezein entitate publiko edo pribatutatik, administrazio kontseiluen nahiz kide anitzeko inolako organoren bileretara joatearen truke. Dietak jasotzen badituzte betetzen duten ordezkaritzaren karietara, horiek ordaintzen dituen sozietateak edo erakundeak dirua zuzenean sartuko du Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kasuan kasuko aurrekontu- edo sozietate-kontuan.

Zerbitzuarengatiko kalte-ordainak.
 
Nafarroako administrazio publikoen zerbitzuko langileen arloan presako zenbait neurri hartzeari buruzko ekainaren 21eko 13/2012 Foru Legeak zerbitzuko bidaien kalte-ordainerako ezarritako dietak kendu ditu, eta xedatu du hemendik aurrera soilik behar bezala arrazoitutako gastuen zenbatekoa ordainduko dela.
 
 
Bidaien gastuak:
 
Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 20.2 d) artikuluan ezarritakoarekin bat, Gobernuko kideek eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko goi-kargudunek Nafarroako Foru Komunitatetik kanpo egindako bidaiak eta joan-etorriak, beren eginkizunetan egindakoak, argitaratzen dira, adieraziz bidaiaren helburua, guztizko kostua eta barnean sartuz ostatu-gastuak, garraioa, mantenua eta bestelako ordezkaritza gastuak.
 
Ondotik exekutiboari dagokion laburpen bat; nahi izanez gero, informazio osoa deskarga dezakezu.

Honako unitate hauei dagozkion goi mailako ekipamendu teknologikoa:

Hitzarmen ekonomikoa Nafarroako finantzaketa-sistema propioa da. Konstituzioak babestuta dauden bere eskubide historikoetatik eratorria da.

Foru Ogasunak bere lurraldeari dagozkion zergak ezartzeko eta biltzeko ahalmena du. Lortutako diru-sarrerekin, bere eskumeneko zerbitzu publikoak finantzatzen ditu (osasuna, hezkuntza, gizarte-politikak, errepideak eta abar) eta, ekarpen ekonomikoaren bidez, Estatuari bere gain hartuta ez dituen eta, beraz, bere lurraldean Estatuko administrazioak eskaintzen dituen eskuduntzei dagokien zenbatekoa ordaintzen dio.

Sistema hori eraentzeko, Hitzarmenak Nafarroaren eta Estatuaren arteko zerga- eta finantza-harremanak ezartzen eta bateratzen ditu eta ekarpen ekonomikoa kalkulatzeko mekanismoa finkatzen du.

Sistema hori XIX. mendearen erdialdean sortu zen, Nafarroak Erresuma izaera galdu zuenean eta espainiar merkatu bakarra deitu daitekeenean sartu zenean. Iraun duen 170 urte baino gehiagotan, mota guztietako erregimen politiko eta zerga-erregimenekin batera existitu du, Europar Batasunak Europako Merkatu Bateraturako ezarritako eskakizunetara egokitu arte.

Zeintzuk dira bere ezaugarri nagusiak?

Oinarri historikoa du, Nafarroak Erresuma zenetik zuen ahalmena baita eta gaur egunera arte iritsi da aldaketa eta eguneratze ugarirekin, guztiak ere, beti, itunduak.

Konstituzionala da: Carta Magna-k, bere lehenengo xedapen gehigarrian, “foru-lurraldeen eskubide historikoak babesten eta errespetatzen ditu”; horien artean leudeke zerga- eta finantza-jarduera.
Nafarroako eta Estatuko ordezkaritzen artean itundutako izaera du eta, beraz, unilateralki ezin daiteke aldatu.

Mugagabea da: nahiz eta behin eta berriz eguneratu izan den unean uneko beharretara egokitzeko, Hitzarmen Ekonomikoak ez du iraungitze-datarik.

Aldebikoa da: Nafarroaren eta Estatuaren arteko harremanak soilik eraentzen ditu, beste lurraldeei eragin edo haiek eragotzi gabe.

Puede encontrar toda la información estadística en el siguiente sitio:

En esta sección encontrarás la organización institucional, la estructura organizativa, señalando las funciones, la sede de sus órganos y los distintos medios de contacto, la identificación de sus responsables y la plantilla orgánica con la relación de puestos de trabajo. Asimismo, también hará pública esta información respecto de las sociedades públicas y fundaciones públicas:

El derecho de acceso a la información medioambiental está recogido en el Convenio de Aarhus y se desarrollada en la Ley 27/2006. El objetivo es poner a disposición del público información sobre todos los ámbitos relacionados con el medio ambiente.

Atal honetan hauei buruzko informazioak aurki ditzakezu:

 • 2019eko hauteskunde sindikalen emaitzak Foru administrazioan.O-NOZeko lan arloan 2016ko uztailean eginiko hauteskundeak barne.
 • Foru administrazioaren langileen ordezkaritza organoetako kideak.

 • Negoziazio-mahaiaren osaera

 • Sindikatuko liberatuak: zenbat liberatu dauden departamentu eta erakunde publiko bakoitzean, zer sindikatutakoak diren eta liberazio horiek eragiten dituzten kostuak. Erabilitako ordu sindikalen kopurua.

Atal honetan hauei buruzko informazioak aurki ditzakezu:

 • 2015eko hauteskunde sindikalen emaitzak Foru administrazioan.O-NOZeko lan arloan 2016ko uztailean eginiko hauteskundeak ere ageri dira.
 • Foru administrazioaren langileen ordezkaritza organoetako kideak.

 • Negoziazio-mahaiaren osaera

 • Sindikatuko liberatuak: zenbat liberatu dauden departamentu eta erakunde publiko bakoitzean, zer sindikatutakoak diren eta liberazio horiek eragiten dituzten kostuak. Erabilitako ordu sindikalen kopurua.

información relativa a la financiación, ingresos y gastos, de la Comunidad Foral, así como información relacionada con la autonomía fiscal, subvenciones, ayudas, gasto por habitante, gastos de caja fija, etc... 

Por otro lado también se ofrece información referente al endeudamiento de la Administración. 

Ingresos y gastos
 

Deuda
 

Avales

Kontu irekiei buruzko azaroaren 11ko 16/2016 Foru Legearen bidez deklaratzen da irekiak eta irisgarriak direla finantza-entitateetan irekitako Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren banku-kontu guztiak, bai eta haren menpekoak edo harekin lotutakoak diren erakunde publikoen, sozietate publikoen, fundazio publikoen eta zuzenbide publikoko entitateenak, Gardentasunari eta Gobernu Irekiari buruzko ekainaren 21eko 11/2012 Foru Legearen 2. artikuluaren esparru subjektiboaren barnean sarturik baitaude, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoarenak.

Uztailaren 19ko 69/2017 Foru Dekretuak Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta hari lotutako edo haren mendeko erakunde, sozietate eta fundazio publikoen banku-kontuei buruzko informazioaren argitalpena arautzen du. 
 
2017ko irailean, Kontu Irekiei  buruzko informazioaren lehen argitalpenari dagokion aldian, 23 entitate dira behartuta daudenak 69/2017 Foru Dekretuan jasotako araudia betetzera; jendaurrean jarri behar dituzte, guztira, 19 banku-entitatetan irekitako 692 banku-kontu. Informazio argitaratua eguneratu eginen da hamabost eguneko epean, hiruhileko bakoitzaren azken egunetik hasita. Hiruhilekotzat joko da urtealdia zati lau, eta lehenengoa urtarriletik martxora bitartekoa da. Xede diren hilabeteetako kasuan kasuko hilabeteko saldoak xeheki adieraziko dira egun horretan.

(MIYABI sozietatea NASUVINSA sozietatean sartuta edo txertatuta dago. Era berean, POSUSA sozietatea SODENA sozietatean sartuta edo txertatuta dago).

-Funtzionario, Estatupeko eta Behin-behineko langileak

Nafarroako Administrazio Publikoetako funtzionarioei bakar-bakarrik ordainduko zaie Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuan eta haren erregelamenduzko xedapeneetan  ezarritako kontzeptuengatik eta bertan ezarritako moduan eta zenbatekoan.

Horren zenbateko zehatza urtero Nafarroako Aurrekontu Orokorrei buruzko Foru Legean agertzen da.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan zuzendaritza karguetan aritzen diren izendapen libreko langileen ordainsariek urtero Nafarroako Aurrekontu Orokorrei buruzko Foru Legean xedatzen dira

Aurrekontuen 
Legea
       Ordainsari-taula    Aurrekontuen 
​Legea
   Ordainsari-taula
2019   2019   2014(*)   2014
2018   2018   2013(*)   2013
2017   2017   2012   2012
2016   2016   2011   2011
2015(*)   2015        

(*) Urterako luzatutako aurrekontuak.
 

  -Kotratupeko langileak

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako lan kontratudunen ordainsariak haien hitzarmen kolektiboan zehazten direnak izanen direla, foru lege horretan funtzionarioentzat finkatutako irizpideekin bat etorriz.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen  eta LAB, CCOO eta UGT Sindikatuen arteko hitzarmen kolektiboa Enplegu Publikoa eta Lan Baldintzak Hobetzeko 2018ko martxoaren 9ko II. Akordioaren lehen atalak ezartzen duena aplikatzeari buruzkoa

 
 

Langile publikoek jasotako ordainsariak

Enplegatu publikoek jasotako ordainsariei buruzko informazio orokorra, ordainsari-tarteen, ordainsari-mailen, lanpostuen eta adinaren arabera antolaturik.

Ordainsarien baturak hartzen ditu postuari, pertsonari eta aldagaiei dagozkienak, eta hortik kanpo daude: 

 • Kontratu bat bukatzean hartu ez diren opor egunak ordaintzea
 • Deskontua soldatarik gabeko baimenagatik
 • Dietak eta bestelako kalte-ordainak
 • Gizarte Segurantzaren prestazioen osagarria
 • Gizarte Segurantza, enpresaren kargura
 • 2012an ordaintzeari utzitako estraren % aren itzulketa (2015 - 2017 )
 • Urtean 15 egunez baino gutxiagoz lan egin duten langileak
 
Formatu irekia Tarteak Mailak Lanpostuak Adina
2018 2018 2018 2018 2018
2017 2017 2017 2017 2017
2016 2016 2016 2016 2016
2015 2015 2015 2015 2015
2014 2014 2014 2014  
  2013 2013 2013  

Orri honetan azaltzen da sektore publiko enpresariala osatzen duten sozietate publikoen gaineko informazioa:

 
 • Sozietate publikoen zerrenda, haien egoitza eta harremanetarako bidea adierazita, baita bakoitzaren Gardentasun ataletarako sarbidea ere, ondoko informazioarekin:
  • Informazio publikoa eskuratzeko eskubidea
  • Informazio instituzionala, antolaketakoa eta plangintzakoa
  • Goi kargudunei eta zuzendaritzako langileei buruzko informazioa
  • Garrantzi juridikoa duen informazioa
  • Informazio ekonomikoa, aurrekontuei buruzkoa eta finantzarioa
  • Kontratazio publikoari eta Zerbitzu emakidei buruzko informazioa
  •  Lankidetza-hitzarmenei, programa-kontratuei, esleipenei eta baliabide berekientzako mandatuei buruzko informazioa
  • Ondareari buruzko informazioa
  • Lurraldearen antolamenduaren, hirigintzaren, ingurumenaren eta etxebizitzaren arloko informazioa.
  • Publizitatearen xede diren beste eduki batzuk
 
 • Erabakiak, Nafarroako Gobernuarenak, sozietate publikoak, fundazio publikoak eta Administrazio Publikoarekin lotutako zuzenbide publikoko entitateak sortzeari edo horien funtzionamenduari buruzkoak.
 • Ordainsariak Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren sektore publikoko goi karguenenak. 9.9 eta 9.10 artikuluak, 2019rako Nafarroako Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 24ko  27/2018 Foru Legekoak
 
Departamentua   Erakundea            
                 
Lehendakaritza, Berdintasuna, Funtzio Publikoa eta Barnea    Nafarroako Berdintasunerako Institutua Dietas y comisiones   Estatutuak   Organigrama  
                 
                 
Ekonomia eta Ogasuna   Nafarroako Zerga Ogasuna Dietas y comisiones   Estatutuak   Organigrama  
             
Eskubide Sozialak   Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziako     Estatutuak   Organigrama  
  Nafarroako Enplegu Zerbitzua     Estatutuak   Organigrama  
                 
Osasuna   Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua Dietas y comisiones   Estatutuak   Organigrama
  Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua Dietas y comisiones   Estatutuak   Organigrama  
                 
Herritarrekiko Harremanak   Euskarabidea-Euskararen Nafar Institutua Dietas y comisiones   Estatutuak   Organigrama  
                 
Kultura eta Kirola   Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutua(*) Dietas y comisiones   Estatutuak   Organigrama  
 
 
 
 

La información sobre el Periodo Medio de Pago a proveedores (PMP) que se publica en la web del Gobierno de Navarra se ha elaborado de acuerdo a la metodología señalada en el Real Decreto 635/2014, de 25 de julio. El formato de los cuadros responde también a los modelos tipo facilitados por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, de acuerdo con lo señalado en el artículo 6.2 del citado Real Decreto.

Información relacionada con el medio ambiente, recursos naturales y protección ambiental. Así mismo, se presenta información relacionada con la ordenación del territorio y el planeamiento urbanístico.
 
Ejecución de la obra pública: Informes, anuncios y licitaciones de Obras Públicas

 

Estudio de alternativas para las necesidades de riego y abastecimiento de agua de boca e industria en la Ribera

El estudio “Definición de alternativas para las necesidades de riego (fases 1, 2 y 3) y abastecimiento de agua de boca e industria (fases 1 y 2) en la Ribera” consta de dos partes, una dedicada al riego realizada por la empresa pública INTIA y otra al abastecimiento de agua de boca e industria redactada por NILSA.

Durante los meses de febrero y marzo de 2017 el Gobierno de Navarra va a convocar a las entidades locales y regantes incluidos en el ámbito del estudio  para presentar las diferentes alternativas y los costes de inversión y explotación de cada una de las opciones.
Se iniciará así un proceso de consultas oficiales con los futuros usuarios, de manera que en julio de 2017 queden precisados los compromisos de las partes.

Abastecimiento de agua de boca e industria
El estudio ofrece una recopilación de toda la información del propio Gobierno de Navarra y sus entidades y sociedades públicas, así como datos de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Recoge también las encuestas y entrevistas con todas las entidades involucradas en la Ribera. Realiza, asimismo, un minucioso análisis de la información recopilada y propone seis alternativas para mejora del suministro de agua para consumo urbano e industrial en la Ribera de Navarra.

(con fecha 17 de enero se sustituye el documento resumen por el documento completo)

Alternativas para el riego
El primer bloque analiza los recursos hídricos existentes en la Ribera de Navarra que puedan atender a las zonas regables actuales o de futura creación. Se han estudiado las cuencas inferiores del Alhama  y del Queiles y la cuenca del Ebro medio. Se ha recopilado información sobre la calidad del agua en estas cuencas, de acuerdo a los objetivos medioambientales que recoge la Directiva Marco del Agua. Han sido analizadas, a su vez, las dotaciones de agua de riego suministradas por las infraestructuras hidráulicas o canales existentes en el ámbito de estudio y se ha entrevistado a los responsables de su gestión.

El segundo bloque ha consistido en un proceso participativo, a través de encuestas, que ha permitido conocer las necesidades de los regadíos de la Ribera de Navarra y canalizar sus demandas, contando con el conocimiento de los agricultores titulares de las explotaciones agrícolas de los 24 municipios que componen el área de estudio y el de los representantes de 53 comunidades de regantes.

Y, en el tercero, se han planteado distintas alternativas de suministro para la satisfacción de las demandas y déficits detectados en cada una de las comunidades de regantes. 

 

Orriak